Witty post title

Finally back from my leadership development program.  It is more like therapy than training.  Learning about yourself and such.  Basically, I’m an extreme extrovert with sunshine beaming out of my butt.  It has its pros and cons.

Well above is our beautiful baby!  Look how big!  She has fingerprints and hair on her head now.  Unbelievable.

Advertisements

26 thoughts on “Witty post title

 1. Ñèñòåìà ïóëüòîâîé ðàäèîîõðàíû íåäâèæèìîñòè Lonta Optima ðåøàåò çàäà÷è ñîçäàíèÿ ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîé îõðàíû äëÿ:
  – ÷àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
  – ãîñóäàðñòâåííîé îõðàííîé ñëóæáû
  – ñëóæáû áåçîïàñíîñòè êîììåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ

  Îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü:
  – îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ, ðàñïðåäåëåííûõ â îáúåìå ãîðîäà (îôèñû, ñêëàäû, êâàðòèðû, ìàãàçèíû è ïð.), ðàäèîîõðàíà ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
  – îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé è çàâîäîâ
  – ðàéöåíòðîâ è áëèæíèõ ïðèãîðîäîâ
  – êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ è ñàäîâîäñòâ
  – êðóïíûõ áèçíåñ – öåíòðîâ
  – ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ è ïð.

  Îñîáåííîñòè ñèñòåìû:
  – â ñèñòåìå Lonta Optima ïðèìåíÿåòñÿ âûñîêîíàäåæíûé ïîìåõîóñòîé÷èâûé ðàäèîêàíàë îò ñèñòåìû RS-202 (ñâåðõóçêîïîëîñíûé ðàäèîêàíàë, ÏÏÐ×, 512 êàíàëîâ íà ñèñòåìó) íà ÷àñòîòå 433,92 ÌÃö ñ ìîùíîñòüþ ïåðåäà÷è 10 ìÂò, ÷òî íå òðåáóåò ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà ÷àñòîòû èëè ðàçðåøåíèé ÃîñÑâÿçüÍàäçîðà. Ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåìû àáñîëþòíî áåñïëàòíî – íåò îïëàòû òðàôèêà ñâÿçè.
  – äàëüíîñòü ñâÿçè áåç ðåòðàíñëÿöèè – äî 50 êì. è áîëåå.
  – êîíòðîëü ñâÿçè (òåñòèðîâàíèå) ñ êàæäûì îáúåêòîâûì ïåðåäàò÷èêîì â ñèñòåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ðàç â 20 ìèíóò
  – åìêîñòü áàçîâîé ñòàíöèè ñèñòåìû – 500 ïåðåäàò÷èêîâ. Öåíà êîìïëåêòà áàçîâîé ñòàíöèè – îò 20 000 ðóáëåé
  – îáúåêòîâûå ïåðåäàò÷èêè ïðåäñòàâëåíû ñòàöèîíàðíûìè îõðàííûìè ïàíåëÿìè íà 2 – 64 øëåéôîâ è íîñèìûìè òðåâîæíûìè êíîïêàìè äëÿ îõðàííèêîâ. Öåíà îáúåêòîâûõ ïåðåäàò÷èêîâ – îò 3300 (òðåâîæíûå ðàäèîêíîïêè – îò 2000).

  Òîðãîâûé Äîì Àëüòîíèêà ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ðåãèîíàëüíûõ äèëåðîâ è äèñòðèáüþòîðîâ â Ðîññèè è ÑÍÃ.

  Like

 2. Äëÿ òðàíñïîðòíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ïðåäëàãàåì ðàññìîòðåòü ñèñòåìó Âîÿäæåð 2: GPS ìîíèòîðèíã àâòîòðàíñïîðòà îò êîìïàíèè Ëåãèîí. Îíà ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ îðãàíèçàöèè ïóëüòîâîãî íàáëþäåíèÿ çà ïàðêîì ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ – àâòîòðàíñïîðòà, êîíòåéíåðîâ è ãðóçîâûõ ïðèöåïîâ, òðàíñïîðòíûõ è ïàññàæèðñêèõ ñóäîâ è äð. Äëÿ ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè î ìåñòîïîëîæåíèè è ñîñòîÿíèè îò áîðòîâ èñïîëüçóåòñÿ ñîòîâàÿ ñåòü GSM (G
  PRS, CSD).

  Âîçìîæíîñòè ñèñòåìû:
  – Ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã òðàíñïîðòà
  – Êîíòðîëü ñîñòîÿíèÿ ðàñõîäà òîïëèâà: îáíàðóæåíèå ñëèâîâ, íåäîëèâîâ òîïëèâà
  – Êîíòðîëü ëåâûõ ðåéñîâ, êîíòðîëü ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ ìàðøðóòíûõ ëèñòîâ, êîíòðîëü äâèæåíèÿ îáúåêòîâ íà çàäàííîì ìàðøðóòå
  – Êîíòðîëü àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ äàò÷èêîâ íà áîðòó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (êîíòðîëü çàæèãàíèÿ, îïðîêèäûâàíèå êóçîâà ñàìîñâàëîâ, êîíòðîëü òåìïåðàòóðû ðåôðèæåðàòîðîâ è ïð.)
  – Îõðàíà àâòîìîáèëåé îò óãîíà (íåñàíêöèîíèðîâàííîå âêëþ÷åíèå çàæèãàíèÿ), ïðîíèêíîâåíèÿ (êîíòðîëü äàò÷èêîâ äâåðåé), çàõâàòà íà òðàññå (óñòàíîâêà ïðîâîäíûõ èëè ðàäèîêàíàëüíûõ òðåâîæíûõ êíîïîê â ñàëîíå), âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî ãëóøåíèÿ äâèãàòåëÿ ïî êîìàíäå ñ ïóëüòà.
  – Àóäèîïðîñëóøèâàíèå ñàëîíà àâòîìîáèëåé ñ ïóëüòà, âîçìîæíîñòü ãîëîñîâîé äèñïåò÷åðñêîé ñâÿçè ìåæäó ïóëüòîì è âîäèòåëÿìè äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ àâòîïàðêà.
  – Áåñïëàòíîå ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå (ñåðâåð, ðàáî÷èå ìåñòà îïåðàòîðîâ) ñ ïîääåðæêîé ðàáîòû ïî ñåòè. Íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ íà ðàáî÷åå ìåñòî è ðàáî÷èõ ìåñò íà ñåðâåð.
  – Ïîääåðæêà áåñïëàòíûõ âåêòîðíûõ êàðò (ïîëüñêèé ôîðìàò, Google), ðàñòðîâûõ êàðò è êàðò Èíãèò.
  – Â êàæäîì áëîêå äî 2 SIM-êàðò äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ îïåðàòîðîâ GSM ñâÿçè.
  – Âðåìÿ êîíòðîëÿ ñâÿçè ñ îáúåêòàìè (òåñòèðîâàíèÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòè îáúåêòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ) îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 5 ñåêóíä
  – Ñèñòåìà è ÏÎ òàêæå ïîääåðæèâàåò ðàáîòó ñ íîñèìûìè GPS òðåêåðàìè ìîíèòîðèíãà äåòåé, ÂÈÏ ïåðñîí è æèâîòíûõ

  Ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû Voyager 2:
  – Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå GPS ìîíèòîðèíãà òðàíñïîðòà (ñåðâåð, ðàáî÷èå ìåñòà îïåðàòîðîâ) – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
  – Âåêòîðíûå è ðàñòðîâûå gps êàðòû, à òàêæå êàðòû GoogleMap – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ (êðîìå êàðò “Èíãèò”).
  – Àáîíïëàòà ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ
  – Ñòîèìîñòü òðàôèêà ñâÿçè GSM: îò 20 ðóá â ìåñÿö â ðåæèìå ýêîíîìèè òðàôèêà (ñâÿçü ðàç â 2 ìèíóòû) äî 150 ðóáëåé â ìåñÿö ïðè GPS ìîíèòîðèíãå òðàíñïîðòà ðàç â 5 ñåêóíä.
  – Ñòîèìîñòü îáúåêòîâûõ áëîêîâ ÍÈÆÅ ÀÍÀËÎÃΠÒÎÃÎ ÆÅ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÀ, êàê ðîññèéñêèõ òàê è çàðóáåæíûõ, ïðè ýòîì ïðîäóêò îáëàäàåò âûñîêèì êà÷åñòâîì ñáîðêè è êîìïëåêòàöèè, à òàêæå ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò çàïðîñàì ðûíêà ïî ôóíêöèîíàëüíîñòè.

  Ïðåäëàãàåì ïîòåíöèàëüíûì ïîêóïàòåëÿì è äèëåðàì ïîëó÷èòü ñèñòåìó â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ.

  ÒÄ Ëåãèîí ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ïî ñèñòåìå Âîÿäæåð 2 ðåãèîíàëüíûõ äèëåðîâ è äèñòðèáüþòîðîâ â Ðîññèè è ÑÍÃ.

  Like

 3. Posted: Thu Jul 03, 2008 8:35 am Post subject: Anti cialis impotence mais barato impote^nciade testosterone farma’cia de slldenafil gene’rica viasgra
  Onde Comprar Cialis Generico online
  Como Compre Cialis online
  Onde Compra Cialis online
  Onde Comprar Cialis Generico online
  Comprar Cialis online
  Cialis 100% Boa Vista ranbaxy decaverta, generika viagraon-line, Lexapro defarma’cia de mexicali o enlate viagrade compra em farma’cias kgr depi’lula

  Like

 4. Ñèñòåìà ïóëüòîâîé ðàäèîîõðàíû íåäâèæèìîñòè Lonta Optima ðåøàåò çàäà÷è îðãàíèçàöèè ïóëüòà îõðàíû äëÿ:
  – ÷àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
  – ãîñóäàðñòâåííîé îõðàííîé ñëóæáû
  – ñëóæáû áåçîïàñíîñòè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè

  Îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü:
  – îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ, ðàñïðåäåëåííûõ â îáúåìå ãîðîäà (îôèñû, ñêëàäû, êâàðòèðû, ìàãàçèíû è ïð.), ðàäèîîõðàíà ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
  – îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè êðóïíûõ çàâîäîâ
  – ðàéöåíòðîâ è áëèæàéøèõ ïðèãîðîäîâ
  – êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ è ñàäîâîäñòâ
  – êðóïíûõ òîðãîâûõ è áèçíåñ – öåíòðîâ
  – ãàðàæíûõ êîîïåðàòèâîâ è ïð.

  Îñîáåííîñòè ñèñòåìû:
  – â ñèñòåìå Lonta Optima ïðèìåíÿåòñÿ âûñîêîíàäåæíûé ïîìåõîóñòîé÷èâûé ðàäèîêàíàë îò ñèñòåìû RS-202 (ñâåðõóçêîïîëîñíûé ðàäèîêàíàë, ÏÏÐ×, 512 êàíàëîâ íà ñèñòåìó) íà ÷àñòîòå 433 ÌÃö ñ ìîùíîñòüþ ïåðåäàò÷èêîâ 10 ìÂò, ÷òî íå òðåáóåò ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà ÷àñòîòû èëè ðàçðåøåíèé ÃîñÑâÿçüÍàäçîðà. Ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåìû àáñîëþòíî áåñïëàòíî – íåò îïëàòû òðàôèêà ñâÿçè.
  – äàëüíîñòü ñâÿçè áåç ðåòðàíñëÿöèè – äî 50 êì. è áîëåå.
  – êîíòðîëü ñâÿçè (òåñòèðîâàíèå) ñ êàæäûì îáúåêòîâûì ïåðåäàò÷èêîì â ñèñòåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ðàç â 20 ìèíóò
  – åìêîñòü áàçîâîé ñòàíöèè ñèñòåìû – 500 ïåðåäàò÷èêîâ. Öåíà êîìïëåêòà áàçîâîé ñòàíöèè – îò 20 000 ðóáëåé
  – îáúåêòîâûå ïåðåäàò÷èêè ïðåäñòàâëåíû ñòàöèîíàðíûìè îõðàííûìè ïàíåëÿìè íà 2 – 64 øëåéôîâ è íîñèìûìè òðåâîæíûìè ðàäèîêíîïêàìè. Öåíà îáúåêòîâûõ ïåðåäàò÷èêîâ – îò 3300 (òðåâîæíûå ðàäèîêíîïêè – îò 2000).

  Òîðãîâûé Äîì Àëüòîíèêà ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ðåãèîíàëüíûõ äèëåðîâ è äèñòðèáüþòîðîâ â Ðîññèè è ÑÍÃ.

  Like

 5. Ñèñòåìà ðàäèîîõðàíû îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè Lonta Optima ðåøàåò çàäà÷è îðãàíèçàöèè ïóëüòà öåíòðàëèçîâàííîé îõðàíû äëÿ:
  – ÷àñòíîãî îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
  – ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû îõðàíû
  – ñëóæáû áåçîïàñíîñòè çàâîäà, áàíêà è ïð.

  Ïîçâîëÿåò îáåñïå÷èòü áåçîïàñíîñòü:
  – îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ, ðàñïðåäåëåííûõ â îáúåìå ãîðîäà (îôèñû, ñêëàäû, êâàðòèðû, ìàãàçèíû è ïð.), ðàäèîîõðàíà ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
  – îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé
  – ðàéöåíòðîâ è áëèæàéøèõ ïðèãîðîäîâ
  – êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ è ñàäîâîäñòâ
  – êðóïíûõ áèçíåñ – öåíòðîâ
  – ãàðàæíûõ ìàññèâîâ è ïð.

  Îñîáåííîñòè ñèñòåìû:
  – â ñèñòåìå Lonta Optima ïðèìåíÿåòñÿ íàäåæíûé ïîìåõîóñòîé÷èâûé ðàäèîêàíàë îò ñèñòåìû RS-202 (ñâåðõóçêîïîëîñíûé ðàäèîêàíàë, ÏÏÐ×, 512 êàíàëîâ íà ñèñòåìó) íà ÷àñòîòå 433 ÌÃö ñ ìîùíîñòüþ ïåðåäàò÷èêîâ 10 ìÂò, ÷òî íå òðåáóåò ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà ðàäèî÷àñòîòû èëè ðàçðåøåíèé ÃîñÑâÿçüÍàäçîðà. Ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåìû àáñîëþòíî áåñïëàòíî.
  – äàëüíîñòü ñâÿçè áåç ðåòðàíñëÿöèè ñîñòàâëÿåò äî 50 êì. è áîëåå.
  – êîíòðîëü ñâÿçè (òåñòèðîâàíèå) ñ êàæäûì ïåðåäàò÷èêîì â ñèñòåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ðàç â 20 ìèíóò
  – åìêîñòü áàçîâîé ñòàíöèè ñèñòåìû – 500 ïåðåäàò÷èêîâ. Öåíà êîìïëåêòà áàçîâîé ñòàíöèè – îò 20 000 ðóáëåé
  – îáúåêòîâûå ïåðåäàò÷èêè ïðåäñòàâëåíû ñòàöèîíàðíûìè îõðàííûìè ïàíåëÿìè íà 2 – 64 øëåéôîâ è íîñèìûìè òðåâîæíûìè êíîïêàìè äëÿ îõðàííèêîâ. Öåíà ïåðåäàò÷èêîâ – îò 3300 (òðåâîæíûå ðàäèîêíîïêè – îò 2000).

  Òîðãîâûé Äîì Àëüòîíèêà ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ðåãèîíàëüíûõ äèëåðîâ è äèñòðèáüþòîðîâ â Ðîññèè è ÑÍÃ.

  Like

 6. Medicijnen online bestellen. Bestel cialis online bij dokteronline, onderaan deze pagina Cialis is een geneesmiddel voor de behandeling van
  Bestel Cialis bij Apotheek
  Kopa Generische Cialis bij Apotheek
  Bestel Cialis bij Apotheek
  Kopa Cialis bij Internet Apotheek
  Bestel Cialis bij Apotheek
  hoe te bestellen cialis soft tabs branded at in Skopje hoe kopen goedkope cialis soft tabs branded at in Bratislava hoe kopen zeer goedkoop cialis soft tabs

  Like

 7. female group masturbation giantess galleries milf seekers gay gang bang kissing lip picture tongue lesbian bondage pussy squirt teen ass fingering hentai shemale real female fist fights hypnotic feminization lesbians kissing golden shower girls fingering a vagina mature handjob brutal facesitting facesitting stories gay boners hot girl in bra two teen girl kissing pissing in the street free female ejaculation movies wet vagina peeing mature lesb old sluts tight pussy sex girl teen posing in bra ass traffic mom fuck son horny moms hardcore hentai group sex stories lovers of frottage big boobs sex female pee gay interracial porn top ten nude celebs boy spank ani britney spears shows vagina clitoris erection deflower virgin sexy blonde big cock teen addiction teen girl fingering blonde milf fucking doggie style free black lesbian sex lesbian sex games massive boobs fingering pussy free female masturbation videos free gay black porn hot sexy moms free hairy pussy videos masturbation teen girl kissing very young pussy female masturbation stories lesbian footjob bondage footjob granny tgp nude celebrity picture gay foreplay tiny puffy tits free voyeurism cause of queef cartoon porn anilingus slut porn videos free drunk moms pic dominatrix femdom of a man asian lesbian sex cause of queef sexy lesbians fucking free anal sex videos midget sex video anal sex photos 2 teen girls kissing asian deepthroat asian porn sites asian milf nude male model very large clitorises clitoris cunnilingus techniques best male masturbation technique big cock porn asian cunt guy masturbation tip school girls kissing activities for foreplay exotic sexy lingerie better male orgasm tips college sluts mom son picture fisting rough oral sex gay golden shower mad thumb movies female ebony fingering masturbation story teen fat girl porn hot pussies college baby infantilism asian ladies bisexual orgy free kissing lesbian video teen sex vids blonde blowjob lesbian pussy fingering pissing women 2 teen girls kissing spooning guide to sexual positions free porn galleries best boners kissing tongue to tongue

  Like

 8. Ñèñòåìà ðàäèîîõðàíû íåäâèæèìîñòè Lonta Optima ðåøàåò çàäà÷è îðãàíèçàöèè ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîé îõðàíû äëÿ:
  – îõðàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
  – ãîñóäàðñòâåííîé îõðàííîé ñëóæáû
  – ñëóæáû áåçîïàñíîñòè êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè

  Îáåñïå÷èâàåò áåçîïàñíîñòü:
  – îõðàíÿåìûõ îáúåêòîâ, ðàñïðåäåëåííûõ â îáúåìå ãîðîäà (îôèñû, ñêëàäû, êâàðòèðû, ìàãàçèíû è ïð.), ðàäèîîõðàíà ãîðîäñêîé èíôðàñòðóêòóðû.
  – îáúåêòîâ íà òåððèòîðèè êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèé
  – ðàéöåíòðîâ è áëèæíèõ ïðèãîðîäîâ
  – êîòòåäæíûõ ïîñåëêîâ è ñàäîâîäñòâ
  – êðóïíûõ òîðãîâûõ öåíòðîâ
  – ãàðàæíûõ ìàññèâîâ è ïð.

  Îñîáåííîñòè ñèñòåìû:
  – â ñèñòåìå Lonta Optima ïðèìåíÿåòñÿ âûñîêîíàäåæíûé ïîìåõîóñòîé÷èâûé ðàäèîêàíàë îò ñèñòåìû RS-202 (ñâåðõóçêîïîëîñíûé ðàäèîêàíàë, ÏÏÐ×, 512 êàíàëîâ íà ñèñòåìó) íà ÷àñòîòå 433 ÌÃö ñ ìîùíîñòüþ 10 ìÂò, ÷òî íå òðåáóåò ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèè íà ðàäèî÷àñòîòû èëè ðàçðåøåíèé ÃîñÑâÿçüÍàäçîðà. Ýêñïëóàòàöèÿ ñèñòåìû àáñîëþòíî áåñïëàòíî.
  – äàëüíîñòü ñâÿçè áåç ðåòðàíñëÿöèè – äî 50 êì. è áîëåå.
  – êîíòðîëü ñâÿçè (òåñòèðîâàíèå) ñ êàæäûì îáúåêòîâûì ïåðåäàò÷èêîì â ñèñòåìå îñóùåñòâëÿåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ðàç â 20 ìèíóò
  – åìêîñòü áàçîâîé ñòàíöèè ñèñòåìû – 500 ïåðåäàò÷èêîâ. Öåíà êîìïëåêòà áàçîâîé ñòàíöèè – îò 20 000 ðóáëåé
  – îáúåêòîâûå ïåðåäàò÷èêè ïðåäñòàâëåíû ñòàöèîíàðíûìè îõðàííûìè ïàíåëÿìè íà 2 – 64 øëåéôà è íîñèìûìè òðåâîæíûìè ðàäèîêíîïêàìè äëÿ îõðàííèêîâ. Öåíà îáúåêòîâûõ ïåðåäàò÷èêîâ – îò 3300 (òðåâîæíûå ðàäèîêíîïêè – îò 2000).

  Òîðãîâûé Äîì Àëüòîíèêà ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ðåãèîíàëüíûõ äèëåðîâ è äèñòðèáüþòîðîâ â Ðîññèè è ÑÍÃ.

  Like

 9. Äëÿ àâòîìîáèëüíîãî ïàðêà ïðåäëàãàåì ðàññìîòðåòü ñèñòåìó Voyager 2 – GPS ìîíèòîðèíã òðàíñïîðòà îò ÒÄ Ëåãèîí. Îíà ìîæåò áûòü èñïîëüçîâàíà äëÿ îðãàíèçàöèè ïóëüòîâîãî ñëåæåíèÿ çà àâòîïàðêîì ïîäâèæíûõ îáúåêòîâ – àâòîìîáèëåé, ãðóçîâ, òðàíñïîðòíûõ è ïàññàæèðñêèõ ñóäîâ è ïð.  êà÷åñòâå êàíàëîâ ïåðåäà÷è êîîðäèíàòíîé GPS èíôîðìàöèè îò êîíòðîëèðóåìûõ áîðòîâ èñïîëüçóåòñÿ ñîòîâàÿ ñåòü GSM (G
  PRS, CSD).

  Êðàòêîå îïèñàíèå ñèñòåìû:
  – Ïîñòîÿííûé ìîíèòîðèíã òðàíñïîðòà â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè
  – Êîíòðîëü òîïëèâíîãî áàêà: îáíàðóæåíèå ñëèâîâ, íåäîëèâîâ ÃÑÌ
  – Îáíàðóæåíèå ëåâûõ ðåéñîâ, êîíòðîëü ñâîåâðåìåííîãî èñïîëíåíèÿ ìàðøðóòíûõ ëèñòîâ, êîíòðîëü äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòà íà çàäàííîì ìàðøðóòå
  – Êîíòðîëü àíàëîãîâûõ è öèôðîâûõ äàò÷èêîâ íà áîðòó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà (çàæèãàíèÿ, îïðîêèäûâàíèå êóçîâà, êîíòðîëü òåìïåðàòóðû è ïð.)
  – Îõðàíà àâòîòðàíñïîðòà îò óãîíà (íåñàíêöèîíèðîâàííîå âêëþ÷åíèå çàæèãàíèÿ), ïðîíèêíîâåíèÿ (êîíòðîëü äàò÷èêîâ äâåðåé), çàõâàòà íà òðàññå (ïðîâîäíûõ èëè ðàäèîêàíàëüíûõ òðåâîæíûõ êíîïîê â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ), âîçìîæíîñòü óäàëåííîãî ãëóøåíèÿ äâèãàòåëÿ ñ ïóëüòà.
  – Àóäèîïðîñëóøêà ñàëîíà àâòîìîáèëåé ñ ïóëüòà, âîçìîæíîñòü îðãàíèçàöèè ãîëîñîâîé ñâÿçè ìåæäó ïóëüòîì è âîäèòåëÿìè äëÿ ëþáîãî êîëè÷åñòâà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ àâòîïàðêà.
  – Áåñïëàòíîå ÏÎ (ñåðâåð, áåñïëàòíûå ðàáî÷èå ìåñòà îïåðàòîðîâ) ñ ïîääåðæêîé ðàáîòû ïî ñåòè. Íåîãðàíè÷åííîå êîëè÷åñòâî îáúåêòîâ íà ðàáî÷åå ìåñòî è ðàáî÷èõ ìåñò íà ñåðâåð.
  – Ïîääåðæêà áåñïëàòíûõ âåêòîðíûõ êàðò (ïîëüñêèé ôîðìàò, Google), ðàñòðîâûõ êàðò è Èíãèò.
  – Â êàæäîì îáúåêòîâîì áëîêå ïðåäóñìîòðåíà óñòàíîâêà äî 2 SIM-êàðò äëÿ ðåçåðâèðîâàíèÿ îïåðàòîðîâ GSM ñâÿçè.
  – Âðåìÿ êîíòðîëÿ ñâÿçè ñ îáúåêòàìè (òåñòèðîâàíèÿ îáúåêòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ) çàâèñèò îò ïîæåëàíèÿ êëèåíòà è îáû÷íî íå ïðåâûøàåò 5 ñåêóíä
  – Ñèñòåìà è ÏÎ òàêæå ïîääåðæèâàåò ðàáîòó ñ íîñèìûìè GPS òðåêåðàìè äåòåé, ÂÈÏ ïåðñîí è æèâîòíûõ

  Ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû Âîÿäæåð-2:
  – Ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå GPS ìîíèòîðèíãà òðàíñïîðòà (ñåðâåð, ðàáî÷èå ìåñòà îïåðàòîðîâ) – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.
  – Âåêòîðíûå è ðàñòðîâûå gps êàðòû, êàðòû Google – ÁÅÑÏËÀÒÍÎ (êðîìå êàðò “Èíãèò”).
  – Àáîíåíòñêàÿ ïëàòà ÎÒÑÓÒÑÒÂÓÅÒ
  – Ñòîèìîñòü òðàôèêà ñâÿçè GSM: îò 20 ðóáëåé â ìåñÿö ïðè ýêîíîìèè òðàôèêà (ñâÿçü ðàç â 2 ìèíóòû) äî 150 ðóá â ìåñÿö ïðè ìîíèòîðèíãå òðàíñïîðòà ðàç â 5 ñåêóíä.
  – Ñòîèìîñòü îáúåêòîâûõ áëîêîâ ÍÈÆÅ ÀÍÀËÎÃΠÒÎÃÎ ÆÅ ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÀ, êàê ðîññèéñêèõ òàê è çàðóáåæíûõ, ïðîäóêò îáëàäàåò âûñîêèì êà÷åñòâîì ñáîðêè è êîìïëåêòàöèè, ïîëíîñòüþ îòâå÷àåò çàïðîñàì ðûíêà ïî ôóíêöèîíàëüíîñòè.

  Ïðåäëàãàåì ïîòåíöèàëüíûì ïîêóïàòåëÿì è äèëåðàì ïîëó÷èòü ñèñòåìó â îïûòíóþ ýêñïëóàòàöèþ.

  ÒÄ Ëåãèîí ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó ïî ñèñòåìå Âîÿäæåð 2 ðåãèîíàëüíûõ äèëåðîâ è äèñòðèáüþòîðîâ â Ðîññèè è ÑÍÃ.

  Like

Comments are closed.